Çağrı merkezi

Etik Kurulu

ETİK KOMİSYONUN KURULUŞU:

13.04.2005 tarih ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29. maddesinde “Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur. Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.” denildiğinden, Belediye Başkanlığımızca 25.05.2010 tarihinde Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin amacı;

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek,

Kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek,

Bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak

Görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak,

Toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek

Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.


KOMİSYON ÜYELERİMİZ:

Başkan      : Av. Ali BAŞKAYA (Başkan Yardımcısı)

Üye             : Adil DAYIOĞLU  ( Özel Kalem Müdürü)

Üye             : İlker DEMİR  ( İnsan Kaynakları Müdürü)

YASAL DAYANAK – MEVZUAT:

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Sitesine girmek için tıklayınız . https://www.etik.gov.tr/index.htm


ETKİNLİKLER:

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul Ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik, yürürlüğe  girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.

ETİK İLKELER

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

Halka hizmet bilinci

Hizmet standartlarına uyma

Amaç ve misyona bağlılık

Dürüstlük ve tarafsızlık

Saygınlık ve güven

Nezaket ve saygı

Yetkili makamlara bildirim

Çıkar çatışmasından kaçınma

Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

Savurganlıktan kaçınma

Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

Mal bildiriminde bulunma

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design