Çağrı merkezi

Duyurular

SULTANGAZİ İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI 'NDAN İLANEN DUYURULUR

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan 27’nci Yasama Dönemi Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde kullanılacak Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri, ilgili muhtarlıklarda 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat: 08:00’da askıya çıkarılıp 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat: 17:00’da askıdan indirilecektir.

Askı süresi içinde;

a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

b) Birinci oylama için 24/06/2000, seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 08/07/2000 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),

c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.),

d) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

e) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,

f) Nüfus olay bilgisi değişen (Vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi),

Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat: 08:00 ile 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat: 17:00 tarihleri arasında önce SULTANGAZİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE, sonra Sultangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına,

Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat: 08:00 ile 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat: 17:00 günü saat 17:00 tarihleri arasında SULTANGAZİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE, kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvuracaklardır. Oradan almış oldukları nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve ekleri ile bizzat veya 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanunu'nun 50. maddesinde sayılanlar tarafından Sultangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına adres kayıt başvurusu yapılabilir.

Sultangazi Nüfus Müdürlüğüne daha önce farklı bir kişi tarafından beyan edilen adresin, birlikte oturma gerekçesiyle yeniden beyan edilmesi ve beyan eden kişi ile halen o adreste oturan kişinin birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde, başka belge istenilmesine gerek olmaksızın SULTANGAZİ NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ 'nce tescil edilen adrese ilişkin birlikte imzalanmış onaylı adres beyan formu Sultangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edilmek suretiyle işlem yapılır. Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Başvuruyu alan nüfus müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili nüfus müdürlüğüne aynı gün faks veya elektronik ortamda iletir.

İlgili nüfus müdürlüğünce tescil edilen adres beyan formu ve ekleri ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderilir. Ekleri bulunmayan ek bilgilerinde tutarsızlık bulunan veya ekleri okunamayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin üçüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilirler.

Askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ikamet ettiği yer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına veya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere ikamet ettiği muhtarlığa başvurulması durumunda, ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca “Seçmen Kaydı Günleme” (SEC_003) ekranı kullanılarak veya Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne başvurması halinde Genel Müdürlükçe, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere “engelli” olarak işaretlenir ("Engelli Beyan Formu", www.ysk.gov.tr internet adresinden alınabilir.).

a) Birinci oylamanın yapılacağı 24 Haziran 2018, seçimin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimali dikkate alındığında ise 8 Temmuz 2018 tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe nasbedilen ancak silahaltında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),

b) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16. maddesinin ikinci fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulmaz (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),

c) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),

d) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 407. maddesinde belirtilen; "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır." hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı Kanun'un 471. maddesindeki; "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık halinin de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan (Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.),

e) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı bulunanlar, mahkemeden alacakları kısıtlılığın sona erme kararı ile müracaat etmeleri halinde seçmen listelerine eklenerek oy kullanabilirler.

Türk vatandaşları, durumlarını oy kullanabilir (aktif) duruma getirebilmek için yukarıda sayılan evraklar ile birlikte Sultangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvuracaklardır, askı süresince posta ile yapılacak müracaatlar ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17.00’den sonra yapılan başvurular ilçe seçim kurullarınca hiçbir suretle dikkate alınmaz.

Muhtarlık bölgesi askı listelerine; seçmenler, Cumhurbaşkanı adayları veya yetkilendirdiği kişiler ve siyasi partiler ilân süresi içinde itiraz edebilirler. Cumhurbaşkanı adayları adına itiraza yetkili kişiler yetki belgelerini dilekçelerine eklemek suretiyle itirazda bulunabilirler.

Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise ancak kendileriyle ilgili olarak, itirazda bulunabilirler.

Kimliğin ispatında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan; Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, Geçici Kimlik Belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birine itibar edilir.

Belediyeler ile köy veya mahalle muhtarlarınca düzenlenip onaylanan kimlik belgeleri kimliğin tespitinde geçerli değildir (298/87, 91).

Yerleşim yeri adresinin ispatında ise öncelikle ilgili nüfus müdürlüklerinden onaylı veya e-Devlet üzerinden alınacak karekodlu resmî nitelikteki “Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi” esas alınır.

Askı süresi içinde engelli ve seçmenlerin beyan edilmesi işlemleri

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan “seyyar sandık kurulu talep formu” ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvuruları, askı başlangıç tarihi olan 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 08.00 ile 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17.00 arasında yapılır. (“Seyyar sandık kurulu talep formu” ile birlikte “engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu” veya “hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu” ibaresinin yer aldığı sağlık raporunun ibrazı gereklidir.)

Askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından Sultangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına veya Sultangazi İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmek üzere Kayıtlı Oldukları mahalle muhtarlığına başvurulması durumunda veya Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne başvurması halinde Genel Müdürlükçe, engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere “engelli” olarak işaretlenir (Engelli Beyan Formu, www.ysk.gov.tr internet adresinden alınabilir.). İlgililere ilanenduyurulur. 02/05/2018

 

Yıldıray AKIN                             Kadriye Aynur GÖÇMEN -35848

Seçim Müdürü                           1. İlçe Seçim Kurulu Başkanı

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design