Çağrı merkezi

Duyurular

OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI İLANI

T.C.
SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Belediye Meclisi

TOPLANTI YERİ                                  :   MECLİS SALONU
SEÇİM DÖNEMİ                                  :   2
TOPLANTI YILI                                    :   9
TOPLANTI:                                          :  OCAK OLAĞANÜSTÜ
TOPLANTI TARİHİ VE GÜNÜ             :  22. OCAK . 2018 PAZARTESİ
TOPLANTI BAŞLAMA SAATİ              :  11.00
BİRLEŞİM                                            :  1
OTURUM                                             :  1

G   Ü   N   D   E   M


TEKLİF:

Mali Hizmetler Md.

Belediye Şirketi Kurulması Kararı Revizesi: 24 Aralık 2017 tarih ve 30280 sayılı Resmi gazetede yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 18. Maddesinde 657 sayılı kanuna geçici 43. Madde eklenmiş ve ilgili maddede "Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/12/2017 tarihi itibarıyla, adam/ay esasına göre kısmi süreli çalıştırılmakta olanlar ile saat ücreti karşılığı çalışmakta olanlar hariç olmak üzere bu Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrası kapsamında tahsis edilmiş geçici personel pozisyonlarında çalışmakta olanlar, pozisyonlarının tahsis edildiği teşkilat ve birimde, halen yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam etmek üzere, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında ihdas edilecek sözleşmeli personel pozisyonlarına bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde kurumlarınca geçirilirler." İbaresi yer almıştır. Yine 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. Maddesiyle 375 sayılı kanun hükmünde kararnameye eklenen geçici 25. Maddeye dayanılarak çıkarılan KamuKurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 Ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliği'n ilgili maddelerine göre söz konusu personellerin istihdam edilebilmesi için belediye şirketi kurulması gerekmektedir. Anılan hüküm ve Kanun Hükmünde Kararname gereği olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18/i ve 70. maddesine istinaden, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tabi olarak faaliyet göstermek üzere belediyemize ait 5.000.000,00 TL ( Beşmilyon Türk Lirası) sermayeli Anonim Şirket kurulabilmesi ve bu şirketle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için belediye başkanımız Sn. Cahit ALTUNAY'a yetki verilmesine dair karar alınmak üzere yazımız 05/01/2018 tarih ve E.379 sayı ile belediye meclisine havale edilmek üzere Başkanlık Makamına bildirilmiştir. Ancak söz konusu işlemlerin nasıl yapılacağına dair İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 11/01/2018 tarih ve 85373441-250-E.1075 sayılı yazısının örnek Meclis Kararı başlıklı ek-2 yazısında belediye meclislerinin 696 sayılı KHK kapsamında yeni kurulacak şirketlere ilişkin alacakları kararın nasıl olması gerektiği yönündeki yazısının dikkate alınarak yeniden karar alınması ve 11/01/2018 tarih ve 12 nolu meclis kararının revize edilmesi hususunda yazımızın belediye meclisine havalesini olurlarınızı arz ederim.

 

                                                                                                                                                                                                 Cahit ALTUNAY
                                                                                                                                                                                                 Belediye Başkanı
                                                                                                                                                                                                 19/Ocak/ 2018
                                                                                                                                                                                                 (ASLI İMZALIDIR)

© 2009 - 2017 Sultangazi Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü. Tüm hakları saklıdır.
Empati Design